ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มลงทะเบียน วันพฤหัสบดี ที่ 10 ธ.ค. 63 ถึง วันศุกร์ ที่ 11 ธ.ค. 63 เวลา 16.00 น. มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ ครูชัยยนต์  ศรีเชียงหา โทร. 086-9645787


กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 

โปรดอ่าน :: ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม

1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone หรือเว็บไซต์ เข้าที่ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์ เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว "ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้"
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่ วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ระบบปิดรับสมัครในวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 
16.00น. 

4. การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมให้ใช้ รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (01234)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ให้นักเรียนระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ทุกคน ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   : รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   : รหัสประจำตัวนักเรียน 5
 หลัก   

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายแคแสด วิทยา
ผู้ใช้       
:  01234 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน
   :  01234 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. กรณีนักเรียนลงทะเบียนไม่ได้ ต้องไม่ใช่  การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม
    ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานกิจกรรมชุมนุม

    >> ครูชัยยนต์  ศรีเชียงหา <<

6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด ทางระบบจะทำการสุ่มเลือกกิจกรรมที่ยังไม่เต็ม ให้กับนักเรียน โดยอัตโนมัติ